Nordenskiölds alkemi

Akademin hade häromdagen besök av tre inspirerade filmare från Finland, som gör research för en film om den svensk-finske alkemisten August Nordenskiöld. Många timmars trevligt samtal och specialpreparerad absint gjorde att Nordenskiölds ande blev lika glad som vi!

Nordenskiöld crew på besök hos Akademin

August Nordenskiöld, alkemist och swedenborgareBergshauptmannen August Nordenskiöld (1754-1792), alkemist under Gustaf III, utförde alkemiska laboratoriska arbeten både i Sverige och i Finland, delvis finansierade av Gustaf III och svenska staten. Till skillnad från många andra labbalkemister låg hans alkemiska intresse i att påverka den finansiella världsordningen på global skala, som delvis gick ut på att tillverka sådana mängder guld att penningtyranniet skulle tillintetgöras, dvs att guld och ädelstenar helt skulle förlora sitt fiktiva värde. Detta, menade Nordenskiöld, skulle möjliggöra en global social reform i enlighet med Swedenborgs läror, där människan även skulle bli mer mottaglig för den andliga filosofiska stenen – uppenbarelsen av Guds ord – och så kunna verka för sin regeneration och rening.

Hela konsten består uti ingenting annat, än att regera elden, antingen omskifteligt eller beständigt jämn, hvilketdera man vill. Annat instrument att förädla guldet, har ej artisten. Högsta eldgraden är, att kunna hålla guldet i god smältning, och den lägsta så, att man kan se i muffeln och tydeligen skönja de stelnade kropparne. Att mästerligen tillämpa och regera värman eller elden, allt efter hvarje materias serskildta art och egenskap, fordrar mycken öfning, och är sannerligen en stor konst; den största i hela naturkunnigheten. Deruti består endast konsten, att, på Egyptiska viset, kläcka ut ägg i ugnar, drifva upp frön i drifbänkar, af jern bereda stål, af Diamanten göra Thummin, af Guldet Urim eller Lapis, o.s.v.; hvilket allt måtte ske med hvarje materia, per se, med en viss värma, en viss eldgradering och efter en viss i naturen determinerad ordning och tid.

August Nordenskiöld 1787

August Nordenskiölds alkemiska ugn, flankerad av Akademins ledamöter

Vi hade förra året nöjet att uppleva Nordenskiölds athanor, som normalt är magasinerad på Nordiska Museet. Så skör, men ändå så stark…

På de 10 månader jag practiserade på Drottningholm, vann jag ändock mycket och mer än jag uti all min praktik förr vunnit, ibland annat en upptäckt, som är den hemligaste i hela Alchemien, neml. att vara mästare att bereda och rena det philosophiska äggskalet eller den besynnerliga hinnan omkring guldet, som är likasom dess matrix. Denna hinna har jag väl redan kännt i 18 år: men jag började på slutet tvifla, om den var annat än en orenlighet i guldet, då jag genom en pur hazard fick handgreppet att göra den, när och så ofta jag behagar. Förr kände jag allenast 3:ne elementer: vattnet el. fluiditeten, jorden el. glödgade stelheten, elden el. det philosophiska ljuset; men luften eller dessa hinnor var jag aldeles okunnig om.

August Nordenskiöld 1789

Våra varmaste lyckönskningar till det finska filmteamet, vi ser mycket fram emot detta gyllene projekt!

Nordenskiölds traktat om filosofernas andliga sten finns att läsa här och rekommenderas varmt.

/Husalkemisterna 2013-09-20